Naposledy aktualizováno: 07.07.2021 17:46:56
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Moravany

 

 

KNIHOVNÍ  ŘÁD

Obecní knihovny v Moravanech

 

 

V souladu se zřizovací listinou  Obecní  knihovny Moravany (dále jen ObKM nebo knihovna) schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 18/2002 ze dne 21. 10.2002 apodle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1

1)Poslání a činnost knihovny

2)Knihovna je knihovnou základní ve smyslu §3 a12  zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2,4 a14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

1)Veřejné knihovnické a informační služby

1 Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a)   výpůjční služby

b)   meziknihovní služby

c)   informační služby:

ca)   informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

cb)   informace z oblasti veřejné správy,

cc)   ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

cd)  přístup na Internet.

  d)   exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce

  e)   zpřístupnění regionálního  fondu

  f)   reprografické služby

 

2. Služby uvedené v odstavci 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

1)     3. Knihovna poskytuje tyto placené služby: registrace čtenářů, jednorázové výpůjčky, služby internetu, tisk stránek z tiskárny, reprografické služby, meziknihovní výpůjční služby.  Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem  § 4, odst. 2 až  4 zák.č. 257/2001 Sb.,  knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně  může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

2)     4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky,  sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány  ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

1)Registrace uživatele

1.   Uživatelem knihovny se může stát každá  fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. Čtenářský průkaz se vystavuje:

   a) občanům ČR po vyplnění přihlášky a předložení platného občanského průkazu

b) příslušníkům jiných států po vyplnění přihlášky, předložení cestovního pasu a povolení k pobytu v ČR.

 

2.   Čtenářský průkaz je doklad čtenáře pro styk s ObKM. Vystavuje se na 12 kalendářních měsíců a jeho platnost je třeba obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný a čtenář ručí za každé jeho zneužití. Případnou ztrátu průkazu je čtenář povinen ohlásit ObKM. Při ztrátě průkazu čtenář zaplatí stanovený manipulační poplatek za vystavení nevého čtenářského průkazu.

 

3.   Čtenář je povinen hlásit ihned změnu jména, bydliště.

 

4.   Na požádání je povinen čtenář prokázat se občanským průkazem.

 

5.   Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje:  jméno, příjmení, bydliště, datum narození a občanský průkaz

 

6.   Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

  7.   Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů  na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů,  Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

 

8.   Osobní údaje  uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí  Směrnici  o ochraně osobních údajů 

v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.

 

 

Čl. 4

1)Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

2)      1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

3)      2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

4)      3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

 

Čl. 5

 

1)Pokyny pro využívání výpočetní techniky

2)      1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

3)      2 Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

1)      3. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.

2)      4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

3)      5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

4)      6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č.121/2000 Sb.  - autorský zákon).

 

 

III. Výpůjční řád  

 

Čl. 6

 

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

   1.    Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny  prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

1)              2.  Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 Knihovní zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

 

Čl. 7

           

Rozhodnutí o půjčování

 

1.  Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou  dokumentů:

a) kterým  by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b) které  jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c) jejichž půjčování by  bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d) které byly  vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou  výpůjčky v pouze v prostorách knihovny, tj. k prezenčnímu půjčování.

 

1)Čl. 8

 

1)Postupy při půjčování

2)                  1.         Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

3)                                  2.            Dle zvážení knihovníka uživatel potvrdí výpůjčku svým podpisem.

4)3.        Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.     

          

 

Čl. 9

 

1)Výpůjční lhůty

 

1.         Výpůjční lhůta pro  půjčování  mimo knihovnu je 1 měsíc u knih a 14 dní u časopisů. Výpůjční lhůta  může být prodloužena až třikrát , požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

1)   

2)                 2.         Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu,  případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

1)Čl. 10

 

1)Vracení vypůjčeného dokumentu

2)                  1.         Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

3)                  2.         Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

1)Čl. 11

 

1)Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

2)                  1.         Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

3)                                  2.            Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 20 dokumentů .

 

1)                  3.         Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

2)                  4.         Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

3)                  5.         Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

4)                  6.         Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

5)                  7.         Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

6) 

7)Čl. 12

 

1)Reprografické a jiné kopírovací služby

2)                  1.         Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

3)                  2.         Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. -  autorský  zákon.

4)                  3.    Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

5)                  .4.        Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

 

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 13

1)Ztráty a náhrady

2)                  1.         Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

3)                  2.         O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

4)                  3.         Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

5)                  4.         Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

1)ČL. 14

2)Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

3)                  1.         Poplatek z prodlení:

a)      povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

1)                      2.         Vymáhání nevrácených výpůjček:

a)      nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis  obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou

1)                  3.         Ztráta průkazu uživatele:

a)      za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek

 

1)Čl. 15

 

1)Náhrada všeobecných škod

2)                      1.      Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: ”Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.”).

3)                        2.      Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně   platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1.         Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

 

2.         Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

 

3.         Ruší se Knihovní řád ze dne 15. 4. 1999.

 

4.         Tento knihovní řád  platí na dobu neurčitou.

 

5.         Tento knihovní řád nabývá platnosti dne 21. 10. 2002

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

 

1.         Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Moravanech

 

2.         Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

 

3.         Skartační řád zřizovatele knihovny - Obce Moravany

 

4.         Organizační řád knihovny

 

 

 

V Moravanech  dne 10. 10. 2002

 

 

                        Knihovnice, Zdena Bakešová

Za knihovnu:  .......................................................

 

 

 

                                                           Starosta obce, Zbyněk Bakeš

Za zřizovatele : Obec Moravany:  ..................................................................

 

PŘÍLOHA KNIHOVNÍHO ŘÁDU OB.  KNIHOVNY V MORAVANECH nám. hrdinů 13

 

POPLATKY - CENÍK SLUŽEB

 

1.      Roční registrační (od data registrace) poplatek

         pro dospělé: .................50,- Kč

         pro děti do 15 let: .........30,- Kč   /včetně 15. roku věku/

 

2.      Výpůjční poplatky

Všechny knihovní jednotky, časopisy, zvukové a zvukově obrazové dokumenty se zaregistrovaným čtenářům půjčují zdarma.

         Jednorázová výpůjčka max. 2 knih a 2 časopisů: ...................10,- Kč

        

3.      Vystavení duplikátu průkazu : .......................10,- Kč   

 

4.      Poplatky z prodlení - překročení výpůjční lhůty /zpozdné/

Za jednu knihovní jednotku a každý započatý měsíc, u časopisů

14 dní překročení řádné výpůjční lhůty: ..........     2,- Kč   

 

5.      Poplatky za upomínání

         Upomínka I.  ............. 15,- Kč

         Upomínka II. ............. 25,- Kč

         Upomínka III. ............ 35,- Kč

 

6.      Náhrady škod a ztrát

         Poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody, včetně

         náhrady knihovnického a knihařského zpracování ztracené či

         zničené knihovní jednotky: .. 30,- Kč a pořizovací cena  knih. jednotky

(Cena dokumentu se stanovuje podle roku vydání: do r.1992 = pětinásobek pořizovací ceny, od r. 1993 a výše = pořizovací cena)

 

         Ztráta či zničení časopisu: ................. pořizovací cena a 10,-  Kč

         Poškození čárového kódu: ...............10,- Kč

 

Částečné poškození dokumentu a knižní vazby: 50% pořizovací ceny, minimálně 10,- Kč

 

Poškození a znehodnocení zvukového a zvukově obrazového dokumentu: ..... pořizovací cena nebo zakoupení stejného dokumentu

 

 

 

7.      Knihařské práce při opravě poškozené knihy

         .....oprava........................40,- Kč

         .....celková převazba.......80,- Kč

 

        

8.      Poplatky za Internet, kopírování, tisky

        

Zaregistrovaní čtenáři mají nárok na dobu 60 minut:  zdarma

        

Ostatní návštěvníci:                                  10 minut zdarma

        

1 stránka z tiskárny .................................. 3,- Kč

Oboustranný tisk: ..................................... 4,- Kč

 

Pravidla využívání jsou uvedena v knihovním řádu.

 

9.      Náhrady při poškození vybavení hudební knihovny

 

         Sluchátka

        

Částečné poškození: ........................................ náklady na opravu

 

Úplné zničení: .................................................. pořizovací cena (100% do stáří jednoho roku, 80% ceny do stáří pěti  let, 50% starší pěti  let)  nebo zakoupení nových sluchátek odpovídající kvalitě původních

        

Poškození přehrávacího zařízení: ................... náklady na opravu

 

 

 

 

 

V Obecní knihovně v Moravanech dne 1. dubna 2010

 

 

 

Zřizovatel:                                                Knihovna:

 

Obec Moravany/DIČ CZ00273988                Obecni knihovna Moravany

nám. Hrdinů 136                                              nám. Hrdinů 13

53372 Moravany                                              53372 Moravany

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UŽÍVÁNÍ  INTERENETU JE ZDARMA

 

Zaregistrovaní čtenáři:    60 minut

Ostatní návštěvníci:         10 minut

 

Možnost WiFi  připojení a využívání vlastních přenosných zařízení

 

Nahlaste knihovnici své jméno.

 

Dodržujete, prosím, pravidla pro využívání výpočetní techniky.

 

Před připojením jakéhokoliv vlastního zdroje toto nahlaste.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knihovní řád Obecní knihovny v Moravanech (ObKM)

 

Pravidla pro využívání výpočetní techniky a Internetu

 

1. Pravidla pro využívání výpočetní techniky

 

 • Uživateli je zakázáno konfigurovat, kopírovat a distribuovat části operačního systému ObKM a nainstalovaných aplikací a programů.

 

 • Uživateli je zakázáno používat jiné programové vybavení než to, které je mu

k dispozici na jednotlivých pracovních stanicích.

 

 • Uživatel nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě, jakož i chod a výkonnost sítě nadměrným přetěžováním zdrojů sítě.

 

 • Uživatel nese plnou odpovědnost za zásahy do konfigurace počítače a za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

 • Při práci je uživatel povinen zachovávat klid a pořádek a nerušit ostatní uživatele knihovny.

 

 • Uživatel knihovny má povoleno používání vlastního přenosného počítače za

předpokladu, že práce s počítačem neruší a neomezuje ostatní návštěvníky. Fyzické připojení vlastního počítače k počítačové síti je zakázáno.

 

 • Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům a není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat. Uživatel je povinen respektovat zákon č. 216/2006 Sb, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů a ostatní předpis

 

 

2. Pravidla pro využívání internetu

 • Obecní knihovna v Moravanech je veřejným přístupovým místem k vnějším

informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení. To znamená, že

zpřístupňuje internet všem uživatelům (registrovaným i neregistrovaným).

 • Přístup k internetu je poskytován v knihovně.
 • Registrovaní uživatelé mají nárok na bezplatný přístup na 60 minut denně, předkládají u pracovníka knihovny čtenářský průkaz. Ostatním uživatelům knihovna poskytuje bezplatný přístup 10 minut. Nahlašují jméno pro registraci návštěvníků internetu a knihvny. Dobu přístupu k internetu pro jednoho návštěvníka může omezit pracovník knihovny podle kapacity stanic a návštěvnosti oddělení.
 • Uživatel elektronických informačních zdrojů knihovny (databáze-katalogy dostupné online přes internet) má přednost před ostatními uživateli a služby jsou mu poskytovány zdarma.
 • Výsledky vyhledávání může uživatel ukládat na disketu, USB port nebo po konzultaci s pracovníkem knihovny pořizovat tiskové výstupy.
 • Používání vlastních disket a USB portu je povoleno.
 • Uživatelé se mohou ve veřejných prostorách knihovny bezdrátově připojit vlastními mobilními zařízeními do WiFi sítě. Síť umožňuje přístup na protokoly http. Komunikace je nešifrovaná, tedy odposlouchávatelná. Připojení na WiFi proběhne automaticky, pokud je notebook nebo PDA vybaven odpovídajícím hardwarem (síťová karta WiFi). ObKM neposkytuje k využívání této služby hardwarové zařízení ani nezajišťuje konfiguraci vlastních mobilních zařízení uživatele.
 • Před připojením zařízení do elektrické sítě ObKM je uživatel povinen informovat příslušné pracovníky.
 • Na bezdrátové připojení není právní nárok a ObKM neodpovídá za případný výpadek či sníženou kvalitu připojení, případně za škody vzniklé z činnosti při využívání WiFi.
 • Uživatel je povinen využívat informační prameny v souladu s právními a morálními normami. Prohlížení stránek propagujících národnostní, rasovou a jinou nesnášenlivost, směřujících k potlačení práv a svobod a stránek pornografických je zakázáno. Pracovník knihovny (informační služby) má právo takovému uživateli práci ukončit.

 

V Moravanech  dne 1. dubna 2010

 

Zřizovatel:                                                          Knihovna:

 

Obec Moravany /DIČ CZ00273988                   Obecní knihovna

nám. Hrdinů 136                                               nám. Hrdinů 13

533 72 Moravany                                               53372 Moravany

 

 

Knihovní řád Obecní knihovny v Moravanech

 

Půjčování zvukových dokumentů v Hudebním oddělení

 

Označení pojmů

 

Zvukový dokument : Dokument se záznamem zvuku, např. gramofonová deska, magnetofonový pásek, kazeta, zvukové CD apod.

                                               

Zvukově obrazový dokument: Dokument se zvukově obrazovým (audiovizuálním) záznamem, který

vyžaduje použití speciálního zařízení k umožnění poslechu anebo

k prohlížení, např. ozvučené videozáznamy, DVD, filmové záznamy.

(nezahrnuje mikrografické dokumenty).

 

Prezenční výpůjčka:  výpůjčka pouze v prostorách knihovny

 

Pravidla pro půjčování dokumentů

 1. Každý registrovaný uživatel má právo využívat také prezenčních výpůjček zvukových a zvukově obrazových dokumentů,                          tj. poslechu a prohlížení v prostorách knihovny. Dobu poslechu nebo prohlížení pro jednoho návštěvníka může omezit pracovník knihovny podle kapacity poslechových zařízení a návštěvnosti oddělení.

 

 1. 2.     Uživatelé jsou povinni chránit vybavení oddělení a záměrně je nepoškozovat. Při případném poškození dokumentů nebo vybavení uživatel zaplatí poplatek dle ceníku.

 

V Obecní knihovně v Moravanech dne 1. dubna 2010

 

Zřizovatel:                                                          Knihovna:

Obec Moravany/DIČ CZ00273988                    Obecní knihovna Moravany

nám. Hrdinů 136                                               nám. Hrdinů 13

533 72 Moravany                                              533 72 Moravany

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obec Moravany  vydává, na základě usnesení zastupitelstva čj.  18/2002 ze dne  21. 10. 2002   a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  a zák. č. 257/2001 Sb., knihovním zákonem

 

 

Zřizovací listinu

 

 

Obecní knihovny v Moravanech

organizační složky obce /dále jen knihovna/

 

Čl. 1

Označení zřizovatele

 

Obec Moravany, kraj Pardubice, IČO 273 988

 

 

Čl. 2

Název a sídlo organizační složky

 

Název organizace: Obecní knihovna Moravany, organizační složka Obce Moravany

Sídlo a adresa organizace:  Náměstí Hrdinů 13, Moravany, PSČ 533 72

 

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se. (s výjimkou případů, které jsou v této zřizovací listině jmenovitě uvedeny).

 

Čl. 3

Účel zřízení a předmět činnosti

 

Vymezení účelu zřízení:

Obecní knihovna v Moravanech, je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3 odst. 1), písm. c zákona č. 257/2001 Sb.

 

Vymezení předmětu činnosti:

 

            1.         Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.

 

            2.         Knihovna buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci.

 

            3.         Poskytuje meziknihovní služby (výpůjční, informační a reprografické).

 

            4.         Poskytuje bibliografické a faktografické informace.

 

            5.         Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.

 

            6.         Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný (i placený) přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.

 

            7.         Poskytuje reprografické služby.

 

            8.         Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávácí akce. Spolupracuje s dalšími organizacemi a školou v obci.

 

            9.         Podmínky za nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny v Knihovním řádu.

 

            10.      Veřejné knihovnické a informační služby a meziknihovní služby jsou přesně vymezeny zákonem č. 257/2001 Sb.

 

 

Čl. 4

Vedení knihovny

(Označení osob oprávněných jednat za organizační jednotku)

 

            1. Knihovník, který je oprávněn jednat za knihovnu, je jmenován a odvoláván zastupitelstvem obce. Jmenování má písemnou formu.

 

            2. Knihovník je zaměstnancem zřizovatele.

 

            3. Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným jí do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.

 

            4. Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Knihovní řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

 

            5. Knihovník se řídí odbornými metodickými pokyny Krajské knihovny v Pardubicích (Zákon 257/2001 sb. § 11 o knihovnách), pravidelně navštěvuje porady knihovníků a odborné kurzy, které pořádá Krajská knihovna v Pardubicích, ke své práci využívá odborných pokynů a poznatků organizace SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků), kterého je členem.

 

Čl. 5

Vymezení majetku, k němuž má knihovna právo hospodaření

 

1. Knihovna užívá k zajištění své činnosti majetek Obce Moravany:

    a) hmotný majetek:

                        dlouhodobý hmotný majetek obce

                        drobný dlouhodobý hmotný majetek obce

    b) nehmotný majetek dle inventárního soupisu provedeného  ke dni 31. 12. 2002.

 

2. Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat, nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci.

 

Čl. 6

Hospodaření knihovny

 

1. Knihovna není samostatnou učetní jednotkou.

 

2. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpeční činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.

 

3. Výdaje jsou propláceny na základě faktur  nebo předložených pokladních dokladů z obecní pokladny.

 

4. Knihovně nejsou poskytovány z rozpočtu obce finanční zálohy v hotovosti.

 

5. Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské příspěvky a pod. Tyto finanční zdroje musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.

 

6. Průběh hospodaření vede knihovna v peněžním deníku (příjmy). Údaje z peněžního deníku jsou převáděny do rozpočtu příjmů a výdajů zřizovatele měsíčně. Pokladní limit činí 1000,-.

 

7. Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 

1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou

 

2. Ruší se Statut Obecní knihovny v Moravanech ze dne 10. 5. 2001

 

3. Tato zřizovací listina vstupuje v platnost dnem 21.10. 2002.

 

V Moravanech

 

Dne 22. 10. 2002

                                                                                              starosta obce

                                                                                              Zbyněk Bakeš